1388,02,20

طبق قولی که داده بودم چند تا عکس از دفترچه و خود بسته براتون گذاشتم ....

امیدوارم به خاطر کمبود کیفیت ناراحت نشید !!!!س