1388,10,27

نریمان هم رفت ! 

~ بدون شرح ~ 

منبع :‌ موسیقی ما