1388,01,22

 

از ظواهر به نظر می رسد که آلبوم (تقدیر) از شادمهر و (۸۸) از بنیامین در آخر فروردین به طور تقریبا همزمان وارد مارکت خواهند شد .... 

رقابت زیبایی را شاهد خواهیم بود !!